Naše výrobky

Nowe Światło

predpisy

PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.E-BRITOP.PL

Majiteľom internetového obchodu www.ebritop.pl (ďalej iba Obchod) je Light Center Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) zo sídlom v ul. Planetorza 86a, 47-253 Cisek, Poľsko (ďalej iba Light Center), ktorá podniká na základe registrácie v evidencií hospodárskej činnosti pod č. 0000413996

Light Center Sp. z o.o. je platca DPH a má pridelené NIP (DIČ) 7492088405 a IČO (REGON): 161447673.

Kontakt: tel. +48 77 487 12 02, e-mail: britop@britop.pl

 

I. Základné ustanovenia

1) Predmetom činnosti Obchodu je malo- a veľkoobchod interiérového vybavenia a dekorácií.

2) Miestom uzatvárania zmlúv je internetový obchod.

3) Údaje umiestnené predajcom na stránkach Obchodu nie sú ponukou v zmysle čl. 66 a ďalších Občianskeho zákonníka (ďalej iba „OZ“). Tieto údaje majú iba funkciu obchodnej informácie a sú pozvánkou na uzatvorenie zmluvy o predaju.

4) Uvádzane ďalej a používané v tomto Poriadku (ďalej iba Poriadok) pojmy majú nasledujúci význam:

a) Tovary – tovary prezentované v Obchode

b) Predajca – majiteľ Obchodu, Light Center Sp. z o.o.;

c) Zákazník – každý zákazník kupujúci Tovar;

d) Spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje Tovar;

e) Užívateľ – každá osoba navštevujúca Obchod;

f) Registrácia – postup založenia účtu Užívateľom v Obchode, spojený s uvádzaním osobných údajov;

g) Hosť – nezaregistrovaný Užívateľ, ktorý nakupuje v Obchode

h) Váš účet – súbor osobných údajov a preferencií Užívateľa týkajúcich sa zverejňovania týchto údajov, a takisto súbor informácií o uskutočnených objednávkach a aktivitách Užívateľa;

i) Pracovné dni – dni týždňa od pondelka do piatku, s výnimkou určených zákonom (Poľskej republiky) sviatkov a dní pracovného pokoja;

j) Produktová stránka – stránka v Obchode, na ktorej sú zobrazené informácie o Tovaru.

6. Využívanie Obchodu a nakupovanie je považované za prijatie Poriadku ako celku, vrátanie príloh.

 

II. Realizácia objednávok

1) Podmienkou pre nákup je uvedenie informácií potrebných pre realizáciu objednávky alebo pre vykonanie Registrácie.

2) Predloženie objednávky prebieha prostredníctvom vyplnenia príslušného formulára objednávky, čo je rovnoznačné z predložením Užívateľom ponuky na uzatvorenie predajnej zmluvy, za podmienok určených v prehláseniu a popisu Tovaru.

3) Schválenie Zákazníkom objednávky je považované za predloženie prehlásenia, že na sebe prijíma zodpovednosť za prevzatie zásielky.

4) Po predloženiu objednávky dostáva Zákazník e-mailovú adresu,

a) uvedenú v priebehu predkladania objednávky (Zákazník, ktorý nakupuje ako Hosť), alebo

b) dostupnú v sekcii Môj účet (registrovaný Zákazník),

potvrdenie o príjme objednávky a podrobnosti týkajúce sa objednávky.

Toto je rovnoznačné z uzatvorením zmluvy o predaju.

Registrovaný Zákazník má povinnosť zakaždým informovať Predajcu o zmene adresy dodávky, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, pri aktualizácii údajov v sekcii Tvoj účet, aby každá nasledujúca objednávka, ktorú predloží, mohla byť predaná na realizáciu.

5) Predajca potvrdí príjem objednávky v priebehu jedného pracovného dňa od chvíle jej obdŕžania. Keď bola objednávka predložená v sobotu, nedeľu alebo sviatok, Predajca potvrdí príjem objednávky v priebehu jedného pracovného dňa rátaného od 10:00 hodiny pracovného dňa nasledujúceho po takomto dni. Po uplynutiu tohto času sa považuje, že Zákazník nie je viazaný predloženou objednávkou.

6) Odmietnutie príjmu objednávky alebo uplynutie času určeného na príjem objednávky spôsobuje, že sa zmluva neuskutoční. Odmietnutie príjmu objednávky nastane predovšetkým v prípade, keď:

a) Tovar nie je dostupný na sklade Predajcu;

b) došlo ku nepredvídateľnej zmene nákupných cien zavedených dodávateľom;

c) údaje uvedené Zákazníkom nie sú kompletné, sú chybné alebo vznikli opodstatnené pochybnosti o ich pravdivosti;

d) Zákazník nie prevzal predchádzajúcu objednávku;

e) objavili sa osudové udalostí, na ktoré Predajca nemal vplyv.

7) Predajca môže tiež, v termíne určenom na prijatie objednávky, odpovedať na objednávku s výhradou takej zmeny, že termín realizácie objednávky bude dlhší ako štandardný. Predajca určí v odpovedi nov ý termín realizácie objednávky. V takom prípade má Zákazník v priebehu troch pracovných dní právo prijať takto zmenenú ponuku (čl. 68 OZ). V prípade odmietnutia prijatia Zákazníkom zmenenej ponuky, alebo po uplynutiu troch pracovných dní od odoslania Zákazníkovi zmenenej ponuky, sa kúpna zmluva neuskutoční.

8) Informácia o nákladoch na zásielku a všetky iné prípadné náklady spojené so zásielkou, sa objavia po zvoleniu spôsobu doručenia a spôsobu platby v súhrne objednávky. Tieto informácie sú obsiahnuté aj v dokumentu „Náklady na dodávku a spôsoby platby“, ktorý je prílohou č. 1 tohto Poriadku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

9) Pri každej objednávke je vystavovaný doklad o predaju v podobe daňovej účtenky. Predajný doklad je vystavený v chvíli, keď všetky Tovary zvolené v objednávke sú kompletizované a pripravené na dodávku. Na prianie Zákazníka nahlásené v priebehu predkladania objednávky mu bude vystavená daňová faktúra. Zákazník splnomocňuje Predajcu do vystavenia daňovej faktúry bez podpisu Zákazníka.

10) Predajca si vyhradzuje právo na zavádzanie obmedzení týkajúcich sa množstva objednávaných Tovarov a hodnoty objednávok pred potvrdením objednávky a overením pravdivosti uvedených osobných údajov a týmto aj právo na anulovanie tejto objednávky, pokiaľ overenie údajov neprebehne s pozitívnym výsledkom.

11) Cieľom overenia údajov uvádzaných v priebehu predkladania objednávok si Predajca vyhradzuje právo využívať bežné technické prostriedky, ako sú: telefón, fax, e-mail, pre získanie dôkazov potvrdzujúcich skutočnosť predloženia objednávky a jej podmienok, ale aj osobných údajov Zákazníka potrebných pre realizáciu objednávky.

 

III. Ceny a cenová politika

1) Všetky ceny uvádzané v Obchode sú z daňou (obsahujú DPH 23%) a sú v mene poľský zlotý. Záväzná je cena uvádzaná v Obchode pri Tovare v chvíli predkladania objednávky. Ceny neobsahujú náklady na zaslanie.

2) Informácia o celkovej hodnote objednávok je prezentovaná na internetových stránkach www.ebritop.pl, po tom, ako Užívateľ zvolí spôsob  dodávky objednávky a spôsob platby.

3) V prípadoch uvádzania Zákazníkom chybných alebo neúplných údajov pre odber zásielky, ktoré znemožňujú dodanie zásielky, alebo v prípade neprítomnosti Zákazníka alebo osoby oprávnenej k odberu zásielky, budú náklady na dodatočnú dodávku zaúčtované Zákazníkovi za podmienky, že tento takú dodatočnú dodávku odsúhlasí. Tento náklad sa bude rovnať nákladom na dodávku uvádzaným u pôvodnej nerealizovanej dodávky.

4) Predajca si vyhradzuje možnosť účtovať rôzne ceny v závislosti na spôsobe platby, predpokladanej v IV. časti tohto Poriadku.

 

IV. Spôsoby platby

1) Objednaný Tovar môže Zákazník zaplatiť podľa svojej voľby prostredníctvom jedného z nasledujúcich spôsobov:

a) na dobierku, teda v hotovosti, v prípade dodávky objednávky prostredníctvom kuriérskej firmy - realizácia objednávky bude zahájená po potvrdeniu príjmu objednávky Predajcu;

b) elektronickým prevodom (e-prevodom), bankovým prevodom prostredníctvom účtu s elektronickým bankovníctvom svojej banky na číslo účtu určené Predajcom počas realizácie objednávky, obyčajným prevodom alebo platobnou kartou – realizácia objednávky bude zahájená po zaúčtovaniu celkovej čiastky požadovanej platby za určitú objednávku na účtu Predajcu;

e-Prevody sú realizované tak, že si Zákazník pri nákupe v Obchode zvolí ako spôsob platby jeden z výše uvedených spôsobov platby on-line a týmto je presmerovaný na transakčný servis banky. Po prihláseniu dostáva Zákazník pripravený na schválenie formulár prevodu s uvedenou príslušnou čiastkou, účelom prevodu a údajmi príjemcu. Po schváleniu prevodu sa Zákazník vráti na internetovú stránku www.ebritop.pl. Všetky vyúčtovania transakcii kreditnou kartou a e-prevodom sú vykonávane prostredníctvom Zúčtovacieho centra PayU.

Spotrebiteľ nemá povinnosť zaplatiť pred obdŕžaním Tovaru. Výber niektorého zo spôsobov platby, o ktoré sú uvedené v bode IV. b) Poriadku, je slobodná voľba Spotrebiteľa.

2) Predajca si vyradzuje právo sprístupniť iné, ako uvedené v bode 1. formy platieb, na základe individuálnych dohôd s Užívateľom.

3) V prípade určitých Tovarov alebo výrobkových kategórii si Predajca vyhradzuje možnosť vylúčenia niektorých spôsobov dodávania objednávok alebo foriem vykonávania platieb za objednávku.

 

V. Dodávka Tovaru

1) Dodávky sú realizované kuriérskou firmou, na náklady Zákazníka. Nezávisle na tom kuriér môže, ale nemá povinnosť, kontaktovať Zákazníka telefónom na určené Užívateľom číslo za účelom potvrdenia prítomnosti na mieste dodávky.

2) Tovar sa dodáva na adresu odberateľa určenú v formulári objednávky.

3) Objednávky sa realizujú na územiu Poľskej republiky a územiu EU v pracovné dni.

4) Dodávky sa realizujú v závislosti na zvolenom spôsobe platby. Doba realizácie sa ráta od chvíle:

a) zaúčtovania celej čiastky požadovanej platby za objednávku na účte Predajcu – v prípade voľby spôsobov platby, ktoré sú uvedené v bode IV. 1. b) Poriadku,

b) potvrdenia prijatia objednávky Predajcom – v prípade voľby spôsobu platby, ktorý je uvedený v bode IV. 1. a) Poriadku

Zákazník bude Predajcom neodkladne informovaný o zahájeniu realizácie objednávky odoslaním príslušnej informácie na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

5) Doklad potvrdzujúci predaj je pripojený ku zásielke odoslanej na Zákazníkom určenú  adresu dodávky.

6) Pri prevzatiu zásielky je treba za prítomnosti kuriéra skontrolovať, či pri dopravovaniu nebol poškodený obal a či obsah zásielky súhlasí s obsahom objednávky.

7) V prípade, že obsah zásielky nesúhlasí s obsahom objednávky, alebo keď je Tovar poškodený, je povinnosťou Zákazníka vyhotoviť zápis o škode. Vyhotovenie zápisu o škode nie je podmienkou prijatia reklamácie, ale iba napomáha v zrýchleniu reklamačného konania.

8) Každá zásielka je poistená.

 

VI. Reklamácie a vrátenie Tovaru – zákazníci, ktorí nie sú spotrebitelia

1) Tento bod Poriadku sa používa výhradne vo vzťahu k Zákazníkom, ktorí nie sú Spotrebitelia.

2) Na Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebitelia, sa nevzťahujú predpisy čl. 556-581 zákona z dňa 23. apríla 1964 – OZ.

3) Pokiaľ sa nejedná o prípady zodpovednosti Predajcu z titulu záruky, ktoré poskytujú Zákazníkovi právo vrátiť Tovar, môže Zákazník vrátiť kúpený Tovar iba zo súhlasom Predajcu, na náklady Zákazníka, pokiaľ je Tovar nepoužívaný, v pôvodnom zatvorenom obalu.

4) Z ceny vracaného Tovaru môže Predajca odrátať 20% jej hodnoty ako paušál za náklady na obsluhu transakcie. Toto sa nevťahuje na vrátenie Tovaru z dôvodu jeho vad.

5) Predajca neprijíma žiadne zásielky odosielané na dobierku.

 

VII. Reklamácie a vrátenie Tovaru - spotrebitelia

1) Tento bod Poriadku sa používa výhradne vo vzťahoch so Zákazníkmi, ktorí sú Spotrebiteľmi.

2) Na Zákazníkov, ktorí sú Spotrebitelia, sa nevzťahujú predpisy čl. 556-581 zákona zo dňa 23. apríla 1964 - OZ.

3) Zákazník, ktorý je Spotrebiteľ, je oprávnený z titulu nesúladu Tovaru so zmluvou, podľa pravidiel a v termínoch vyplývajúcich zo zákona z dňa 27. júla 2002 o zvláštnych podmienkach spotrebiteľského predaja a o zmene Občianskeho zákonníka (Zb. zák. z roku 2002 č. 141 pol.1176 s neskor. zmenami) a Nariadenia ministra hospodárstva, práce a sociálnej politiky z dňa 30. januára 2003 vo veci termínov informovania Predajcu o zisteniu nesúladu potravinárskeho tovaru zo zmluvou (Zb. zák. z roku 2003 č. 31 pol. 258).

4) Reklamácie týkajúce sa nesúladu kúpených Tovarov zo zmluvou je treba nahlásiť na e-mailovú adresu reklamacje@ebritop.pl, alebo listom na adresu sídla Predajcu.

5) Všetky reklamácie budú vybavené v termíne 14 pracovných dní rátaných od dátumu obdŕžania Predajcom reklamovaných Tovarov.

6) Odpoveď vo veci reklamácie je odosielaná na e-mailovu adresu Zákazníka alebo inú uvedenú Zákazníkom. V prípade, keď Predajca nezaujal  stanovisko vo veci nahlásenej Zákazníkom reklamácie w termíne 14 pracovných dní rátaných od dátumu obdŕžania reklamovaného Tovaru Predajcom, sa prijíma, že reklamácia bola uznaná Predajcom za opodstatnenú.

7) Spotrebiteľ, ktorý vykonal nákup na internetovej stránke www.ebritop.pl, uzavrel zmluvu na diaľku a v súladu s čl. 7. zák.1. zákona z dňa 2. marca 2000 o ochrane niektorých práv spotrebiteľov a o zodpovednosti za škodu spáchanú nebezpečným produktom (Zb. zák. z roku 2000 č. 22 pol. 271 vrátanie neskor. zmien), môže od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvádzania dôvodov, predložením príslušného písomného prehlásenia v termíne desiatich (10) dní. Desaťdňový termín, w ktorom Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, sa ráta od dňa vydania Tovaru. Tento termín je dodržaný, keď je prehlásenie odoslané pred jeho uplynutím. Zákazník má povinnosť vrátiť Tovar na adresu sídla Predajcu neodkladne, avšak nie neskôr, ako v priebehu 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku. Ku odosielanému Tovaru je treba pripojiť predajný doklad.

8) Právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku neprislúcha spotrebiteľovi v prípade poskytnutia služieb z takými vlastnosťami, ktoré spotrebiteľ určil v predloženej objednávke, alebo tesno spojených s jeho osobou, a poskytnutia služieb, ktoré z dôvodu ich povahy nemôžu byť vrátené, alebo ktorých predmet sa rýchlo kazí.

9) Tovar sa vracia v nezmenenom stave. Vracaný Tovar nemôže byť nekompletný. V prípade objednávky súpravy sa považuje za Tovar celá súprava. Tovary, ktoré sú v pôvodnom obale  chránené proti otvoreniu nemôžu byť vrátené po tom, ako z nich bola strhnutá fólia, alebo boli odstránené iné zaistenia, a v prípade súpravy sa toto vzťahuje na všetky súčasti tejto súpravy.

10) V prípade neúčinného odstúpenia od zmluvy, zaručuje Predajca vrátenie čiastky, ktorá sa rovná cene Tovaru vrátanie nákladov na dodávku. Peniaze budú vrátené v priebehu 14 pracovných dní bankovým prevodom na účet určený Spotrebiteľom, alebo poštovou poukážkou na adresu Spotrebiteľa uvedenú v objednávke.

 

VIII. Bezpečnosť

1) Všetky informácie, podávané Užívateľom v priebehu predkladania a realizácie objednávky, sú odosielané za prostredníctvom a v rámci infraštruktúry používajúcej bezpečné techniky. Firma PayU je najbezpečnejší systém obsluhovania on-line platieb, má certifikát bezpečnosti PCI DSS a  status účtovného agenta udelený Predsedom NBP. Transmisia údajov na stránkach servisov spolupracujúcich s PayU prebieha prostredníctvom protokolu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), ktorý zaisťuje najvyšší štandard overenia identity.

2) Všetky informácie pre vykonanie prevodu uvádzané Užívateľom v priebehu realizácie objednávky sú odosielané prostredníctvom infraštruktúry e-prevody používajúcej bezpečné techniky.

3) Majiteľ Obchodu www.ebritop.pl nemá predovšetkým prístup ku číslam kreditných kariet ani kódom CVV a CV2, pretože platba je realizovaná na serveroch v autorizačnom centre PayU S.A.

 

IX. Ochrana osobných údajov

1) V dobe používania  Obchodu www.ebritop.pl môže byť Užívateľ požiadaný o uvedenie niektorých svojich osobných údajov.

2) Pri predkladaniu objednávky Zákazník vedomie súhlasí so spracovaním a využívaním svojich osobných údajov za účelom realizácie objednávky, marketingovo-predajovej komunikácie, vybavovania prípadných reklamácií a obsluhy iných popredajových procesov, optimalizácie činnosti systému a prispôsobenia ponuky individuálnym potrebám  a preferenciám . Tieto údaje nie sú spracovávané, ani využívané na žiadne iné účely.

 3) Pokiaľ sa Užívateľ v priebehu predkladania objednávky alebo osobitne prihlási na odber digitálneho časopisu (tzv. newslettera), budú jeho údaje (e-mailová adresa) používané za účelom odosielania s využitím digitálnych prostriedkov na uvedenú e-mailovú adresu obchodných informácií vo zmysle čl. 9. zákona zo dňa 18. júla roku 2002 o poskytovaniu služieb elektronickou cestou (Dz.U.Č. 144, poz.1204).

4) Každá osoba, ktorá nie je Užívateľ, bude pri prevedeniu platby pripojená do databáze osobných údajov.

5) Osobné údaje umiestnené v databáze údajov spoločnosti sú spracovávané výhradne pre jej potreby. Tieto údaje sa zhromažďujú so dodržaním príslušnej starostlivosti a sú chránené pred prístupom neoprávnených osôb podľa zákona z dňa 29. augusta roku 1997 o ochrane osobných údajov (Zb. zák. z roku 1997 č. 133 pol. 883).

6) Uchovávané údaje je možné v každej chvíli sprístupniť Užívateľovi na nahliadnutie a Užívateľ ich môže meniť alebo odstrániť. Zmenu alebo odstránenie údajov môže Užívateľ vykonať sám v sekcii ‘Tvoj účet’ alebo sa obrátiť na operátora Obchodu www.ebritop.pl a žiadosťou o vykonanie požadovaných zmien. Predajca, za účelom znemožnenia jednoznačnej identifikácie údajov s Užívateľom, na výraznú žiadosť Užívateľa odstráni jeho osobné údaje. Predajca upozorňuje, že odstránenie osobných údajov znemožní vykonávanie popredajových procesov. Ráz odstránený účet nebude znova aktivovaný.

7) Zákazník nesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych osobných údajov.

 

X. Záverečné ustanovenia

1) Predajca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny tohto Poriadku. Zmeny Poriadku budú Užívateľovi oznamované na webu www.ebritop.pl a pred každým uzatvorením kúpnej zmluvy bude vyžadované ich schválenie Užívateľom. Zmenené alebo modifikované Pravidla sú záväzné, po splneniu ostatných podmienok predpokladaných zo zákona, iba pre obchodné vzťahy, ktoré vznikli po prevedeniu predmetných zmien alebo modifikácii.

2) Za účelom prispôsobenia obsahu a služieb individuálnym potrebám a záujmom užívateľov servisu, sa používajú tzv. cookies (sušienky), tj. informácie ukladané serverom v počítaču užívateľa, ktoré môže server prečítať pri každým pripojeniu sa z tohto počítača. Informujeme, že užívateľ môže v každej chvíli vypnúť v svojom prehliadaču možnosť obsluhovať cookies, toto však môže sťažiť využívanie služieb servisu a možnosť predkladať objednávky.

3) Podmienkou využívania služieb poskytovaných prostredníctvom internetového Obchodu www.ebritop.pl je, aby Užívateľ mal aktívnu e-mailovú adresu, prístup ku internetovému prehliadaču, ktorý pracuje s CSS 2.1, scripty JavaScript (a opierajúce sa na tejto technológii framework), Cookies a Flash Player. Odporúčané prehliadače: Internet Explorer 9, Firefox 6.

4) Vo veciach, ktoré nie sú upravené v Poriadku, budú použité poľské právne predpisy, predovšetkým Občiansky zákonník a predpisy zákona o podrobných podmienkach spotrebiteľského predaja a o zmene Občianskeho zákonníka (Zb. zák. č. 141 z roku 2002 pol. 1176) a zákona o ochrane niektorých práv spotrebiteľov a o zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom (Zb. zák. č. 22 z roku 2000 pol. 271).

5) Všetky názvy Tovarov ponúkaných na predaj na webu www.ebritop.pl sa používajú za účelom identifikácie a môžu byť chránené a vyhradené v súlade s predpismi zákona o priemyselnom vlastníctve (Zb. zák. č. 119 z roku 2003 pol. 1117).

6) Všetky fotografie umiestnené na webu www.ebritop.pl sú chránené vo zmysle autorského práva v súladu so zákonom z dňa 4. februára 1994 o autorských a iných blízkych právach – (Zb. zák. z roku 1994 č. 24 pol.83).

7) Majiteľ Obchodu nedodáva nezákonný tovar ani obsah.

8) Tento Poriadok sa používa pre zmluvy uzavreté od dňa 19. júna roku 2013.